Algemene voorwaarden Adverteerders

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Affiliprint: de besloten vennootschap Affiliprint B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1314 CH) Almere aan de P.J. Oudweg 5. Affiliprint houdt zich bezig met het verrichten van alle vormen van marketingdienstverlening, de bemiddeling bij promotionele acties, het creëren en uitvoeren van promotionele acties, het verrichten van werkzaamheden als full service reclamebureau alsmede consultancy werkzaamheden en het verlenen van IT-diensten.

Adverteerder: de (rechts)persoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Affiliprint, waaronder doch niet uitsluitend:

- het (laten) vervaardigen van gedrukt promotiemateriaal, waaronder doch niet uitsluitend kortingsbonnen, giftcards en vouchers

(optioneel);

- het verstrekken van het promotiemateriaal aan (een door de Adverteerder geselecteerd deel van) het relatienetwerk van Affiliprint (optioneel);
- het verspreiden van het promotiemateriaal onder klanten van (het geselecteerde deel van) het relatienetwerk van Affiliprint.

Publishers: de relaties van Affiliprint die het promotiemateriaal onder klanten verspreiden.

1. Opdracht

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte die Affiliprint aan de Adverteerder uitbrengt en/of op iedere opdracht die de Adverteerder aan Affiliprint verstrekt.

1.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de algemene voorwaarden van de Adverteerder niet van toepassing zijn op (toekomstige) rechtsverhoudingen tussen partijen.

1.3. Een overeenkomst van opdracht tussen de Adverteerder en Afffiliprint komt tot stand na ondertekening door Adverteerder van een offerte van Affiliprint. Voor iedere opdracht zullen de voor die opdracht te verrichten diensten in de offerte worden vermeld.

1.4. Een offerte van Affiliprint is vrijblijvend en geldt als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

1.5. Deze algemene voorwaarden en/of een overeenkomst van opdracht kunnen slechts met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden gewijzigd.

1.6. Indien de voorwaarden van een overeenkomst van opdracht afwijken van de algemene voorwaarden, zullen de voorwaarden van de overeenkomst van opdracht prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

2. Algemene rechten en plichten

2.1. Affiliprint zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.2. Affiliprint zal de Adverteerder via de website www.affiliprint.com, per e-mail of telefoon op de hoogte houden van de verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. De Adverteerder zal via een portal toegang krijgen tot alle relevante informatie, waaronder doch niet uitsluitend informatie over de resultaten met betrekking tot het gebruik van het promotiemateriaal door klanten van de Publishers en/of de afzonderlijke resultaten van de geselecteerde Publishers, mits de Adverteerder voldoet aan haar informatieplicht in de zin van de leden 5 en 6 van dit artikel.

2.3. Het is Affiliprint toegestaan een opdracht geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, tenzij de Adverteerder zich hiertegen expliciet verzet.

2.4. Affiliprint is niet bevoegd de Adverteerder te vertegenwoordigen. Affiliprint zal op eigen naam en voor eigen risico met derden rechtshandelingen aangaan.

2.5. De Adverteerder is verplicht op schriftelijk verzoek van Affiliprint gevraagde informatie te verstrekken binnen een door Affiliprint gestelde termijn. De Adverteerder staat er jegens Affiliprint voor in dat de door hem verstrekte informatie juist, volledig en betrouwbaar is.

2.6. De door Affiliprint opgevraagde informatie kan verband houden met de vaststelling van de resultaten met betrekking tot het gebruik van het promotiemateriaal en/of de vaststelling van de hoogte van de vergoeding van Affiliprint. In dat geval heeft Affiliprint (indirect) recht op inzage in de (digitale) administratie en/of functionaliteiten van de digitale communicatiemiddelen (waaronder websites en webapplicaties) van de Adverteerder. Affiliprint zal een deskundige opdracht geven om de (digitale) administratie en/of functionaliteiten van de digitale communicatie middelen (waaronder websites en webapplicaties) van Adverteerder te onderzoeken. De kosten voor de deskundige komen in beginsel voor rekening van Affiliprint. Indien uit het onderzoek blijkt dat de Adverteerder onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie aan Affiliprint heeft verstrekt, komen de kosten van de deskundige voor rekening van de Adverteerder.

3. Promotiemateriaal

3.1. De Adverteerder zal het (digitaal ontwerp van het) promotiemateriaal tijdig aan Affiliprint verstrekken.

3.2. Op verzoek van Adverteerder zal Affiliprint ervoor zorgdragen dat het promotiemateriaal conform het (digitaal) ontwerp en eventuele nadere specificaties zoals vermeld in de offerte door een derde wordt vervaardigd.

3.3. De door Affiliprint afgegeven datum voor vervaardiging van het promotiemateriaal is informatief, geldt bij benadering en is derhalve nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.4. De Adverteerder is gehouden om het vervaardigde promotiemateriaal zorgvuldig op gebreken te onderzoeken.

a. De Adverteerder dient binnen vijf werkdagen nadat hij gebreken heeft ontdekt, althans redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Affiliprint te protesteren, bij gebreke waarvan de Adverteerder geen beroep meer kan doen op een gebrek in de prestatie.

b. Geringe afwijkingen tussen het vervaardigde promotiemateriaal en het (digitale) ontwerp, kunnen geen reden voor ontbinding van de overeenkomst van opdracht zijn of schadevergoeding zijn.

3.5. De Adverteerder staat er jegens Affiliprint voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik, de vervaardiging, verveelvoudiging, verspreiding en/of openbaarmaking van het promotiemateriaal. De adverteerder staat er jegens Affiliprint voor in dat het promotiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de regelgeving. De Adverteerder vrijwaart Affiliprint voor aanspraken van derden terzake.

3.6. De Adverteerder staat er jegens Affiliprint voor in dat het promotiemateriaal geschikt is voor het doel waarvoor het wordt gebruikt en dat het promotiemateriaal, waaronder ook de inhoud en vorm, niet aanstootgevend is.

3.7. Het staat Affiliprint vrij om het promotiemateriaal en het logo van de Adverteerder te gebruiken voor haar eigen acquisitiedoeleinden of promotie van haar eigen diensten, tenzij de Adverteerder zich hiertegen expliciet verzet.

3.8. Het staat de Adverteerder vrij zijn producten of diensten gelijktijdig buiten Affiliprint om te promoten. Het is de Adverteerder echter niet toegestaan om buiten Affiliprint om bij zijn promotiemateriaal dezelfde of hogere korting aan klanten te geven of dezelfde of gunstigere voorwaarden te hanteren.

4. Verspreiding promotiemateriaal

4.1. Indien het promotiemateriaal door Affiliprint of door een derde in opdracht van Affiliprint is vervaardigd, zal Affiliprint ervoor zorgdragen dat het vervaardigde promotiemateriaal wordt verstrekt aan de door de Adverteerder geselecteerde Publishers.

4.2. Affiliprint zal de Publishers opdracht geven om het promotiemateriaal te verspreiden onder haar klanten. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal verspreiding plaatsvinden bij de bezorging van eigen producten of diensten door de Publisher.

4.3. De door Affiliprint afgegeven datum voor verspreiding van het promotiemateriaal is informatief, geldt bij benadering en is derhalve nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

4.4. Affiliprint zal steekproefsgewijs controleren of de verspreiding van het promotiemateriaal door de Publishers op een correcte wijze plaatsvindt.

4.5. De Adverteerder vrijwaart Affiliprint voor aanspraken van de Publisher die verband houden met de inhoud of vormgeving van het promotiemateriaal.

5. Opzegging

5.1. Partijen zijn niet bevoegd de overeenkomst van opdracht (tussentijds) op te zeggen behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

5.2. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst van opdracht (tussentijds) met onmiddellijke ingang op te zeggen in de volgende gevallen:

a. indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. indien aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c. indien de andere partij wordt ontbonden;
d. indien op de andere partij de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard.
e. indien de andere partij in strijd heeft gehandeld met (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

6. Vergoeding

6.1. De Adverteerder is aan Affiliprint een vergoeding verschuldigd conform het bepaalde in de overeenkomst van opdracht.

6.2. Affiliprint heeft het recht een voorschot te vragen aan de adverteerder.

6.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Affiliprint gerechtigd de eerder overeengekomen vergoeding na schriftelijke melding dienovereenkomstig aan te passen.

6.4. De vergoeding is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.5. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Affiliprint.

6.6. Indien de Adverteerder niet binnen de genoemde betalingstermijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is de Adverteerder van rechtswege in verzuim en is Affiliprint gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

6.7. Indien de Adverteerder niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is de Adverteerder gehouden tot vergoeding van alle door Affiliprint gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van Affiliprint jegens de Adverteerder, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag ter zake van de verrichte werkzaamheden waaruit de schade is ontstaan en welk factuurbedrag daadwerkelijk door de Adverteerder is betaald.

7.2. De aansprakelijkheid van Affiliprint voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade, inkomstenderving, immateriële schade of gemiste besparingen, is te allen tijde uitgesloten.

7.3. Affiliprint is niet aansprakelijk voor de schade die de Adverteerder lijdt door het handelen van de Publisher die belast is met het verspreiden van het promotiemateriaal van de Adverteerder.

8. Geheimhouding

Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot de inhoud van de tussen hen bestaande overeenkomst(en) en al hetgeen hen bekend is of wordt omtrent de bedrijfsvoering en/of relaties van de andere partij.

9. Relatiebeding

Het is Adverteerder gedurende een periode van twee jaar na het aangaan van de overeenkomst van opdracht verboden op enigerlei wijze, zonder tussenkomst van Affiliprint, promotiemateriaal te verspreiden via Publisher die het promotiemateriaal van Adverteerder - door tussenkomst van Affiliprint - hebben verspreid.

10. Boetebeding

De Adverteerder is van rechtswege in gebreke indien hij in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van de artikel handelt. In dat geval zal de adverteerder aan Affiliprint voor iedere overtreding een boete van € 15.000,- per overtreding verbeuren alsmede een boete van € 1.500,- voor elke dag of dagdeel dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Affiliprint voortduurt, onverminderd het recht van Affiliprint om nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.

11. Slotbepalingen

11.1. Deze algemene voorwaarden alsmede de offertes van Affiliprint en overeenkomsten van opdracht tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

11.2. Geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met deze algemene voorwaarden alsmede de offertes van en overeenkomsten van opdracht tussen partijen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere.

11.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal het nietige of vernietigde beding worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.