Algemene voorwaarden Publishers

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Affiliprint: de besloten vennootschap Affiliprint B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1314 CH) Almere aan de P.J. Oudweg 5. Affiliprint houdt zich bezig met het verrichten van alle vormen van marketingdienstverlening, de bemiddeling bij promotionele acties, het creëren en uitvoeren van promotionele acties, het verrichten van werkzaamheden als full service reclamebureau alsmede consultancy werkzaamheden en het verlenen van IT-diensten.

Publisher: de relatie van Affiliprint die het promotiemateriaal onder klanten verspreiden.

Adverteerder: de (rechts)persoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Affiliprint, waaronder doch niet uitsluitend:

- het (laten) vervaardigen van gedrukt promotiemateriaal, waaronder doch niet uitsluitend kortingsbonnen, giftcards en vouchers (optioneel);

- het verstrekken van het promotiemateriaal aan (een door de Adverteerder geselecteerd deel van) het relatienetwerk van Affiliprint (optioneel);

- het verspreiden van het promotiemateriaal onder klanten van (het geselecteerde deel van) het relatienetwerk van Affiliprint.


1. Opdracht

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanmelding van de Publisher en/of op iedere opdracht die Affiliprint aan de Publisher verstrekt.

1.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de algemene voorwaarden van de Publisher niet van toepassing zijn op (toekomstige) rechtsverhoudingen tussen partijen.

1.3. De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht is vorm vrij. Dit kan mondeling, schriftelijk of digitaal gebeuren.

1.4. Een aanvraag van Affiliprint en/of een aanmelding van de Publisher is vrijblijvend en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de andere partij.

1.5. De algemene voorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht kunnen slechts met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden gewijzigd.

1.6. Indien de voorwaarden van een overeenkomst van opdracht afwijken van deze algemene voorwaarden, zullen de voorwaarden van de overeenkomst van opdracht prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

2. Algemene rechten en plichten

2.1. De Publisher zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.2. De Publisher is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van Affiliprint omtrent de uitvoering van de opdracht.

2.3. De Publisher is gehouden Affiliprint op de hoogte te houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht.

2.4. De Publisher doet aan Affiliprint verantwoording van de wijze waarop hij aan de opdracht heeft voldaan.

2.5. De Publisher zal Affiliprint waarschuwen indien de door Affiliprint verstrekte opdracht evidente fouten bevat of het promotiemateriaal evidente gebreken vertoont en/of inbreuk maakt op rechten van derden.

2.6. Het is de Publisher niet toegestaan een opdracht geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

2.7. De Publisher is verplicht op schriftelijk verzoek van Affilliprint gevraagde informatie te verstrekken binnen een door Affiliprint gestelde termijn. De Publisher staat er jegens Affiliprint voor in dat de door hem verstrekte informatie juist, volledig en betrouwbaar is.

2.8. De door Affiliprint opgevraagde informatie kan verband houden met de vaststelling van de hoeveelheid bezorgd promotiemateriaal en/of de vaststelling van de hoeveelheid gebruikt promotiemateriaal en/of de vaststelling van de hoogte van de vergoeding. In dat geval heeft Affiliprint (indirect) recht op inzage in alle documenten en/of gegevensdragers die kunnen onderbouwen of, en zo ja hoeveel promotiemateriaal is verspreid. Affiliprint kan een deskundige opdracht geven om deze documenten en/of gegevensdragers van de Publisher te onderzoeken. De kosten voor de deskundige komen in beginsel voor rekening van Affiliprint. Indien uit het onderzoek blijkt dat de Publisher onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie aan Affiliprint heeft verstrekt, komen de kosten van de deskundige voor rekening van de Publisher.

3. Verspreiding promotiemateriaal

3.1. Affiliprint zal ervoor zorgdragen dat het vervaardigde gedrukte promotiemateriaal wordt verstrekt op een door de Publisher aan te geven wijze.

3.2. De Publisher zal ervoor zorgdragen dat het promotiemateriaal binnen de overeengekomen fatale termijn en gedurende de overeengekomen periode wordt verspreid onder haar klanten. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal verspreiding plaatsvinden bij de bezorging van eigen producten of diensten door de Publisher.

3.3. Affiliprint zal steekproefsgewijs controleren of de verspreiding van het promotiemateriaal door de Publisher op een correcte wijze plaatsvindt.

3.4. Affiliprint staat er jegens de Publisher niet voor in dat de Adverteerder gerechtigd is tot het gebruik, de vervaardiging, verveelvoudiging, verspreiding en/of openbaarmaking van het promotiemateriaal. Affiliprint staat er jegens de Publisher niet voor in dat het promotiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de regelgeving.

3.5. De Publisher staat er voor in dat hij gerechtigd is het promotiemateriaal te verspreiden onder haar klanten en/of dat hij door verspreiding van het promotiemateriaal niet in strijd handelt met rechten van derden en/of regelgeving. De Publisher vrijwaart Affiliprint voor aanspraken van derde terzake.

3.6. Het is de Publisher niet toestaan promotiemateriaal van de Adverteerder te wijzigen en/of te beschadigen.

3.7. De Publisher staat er voor in dat het promotiemateriaal van de Adverteerder niet gelijktijdig wordt verspreid met (promotie)materiaal van concurrenten van de Adverteerder.

4. Opzegging

4.1. Partijen zijn niet bevoegd een overeenkomst van opdracht (tussentijds) op te zeggen behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

4.2. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst van opdracht (tussentijds) met onmiddellijke ingang op te zeggen in de volgende gevallen:

a. indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

b. indien aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

c. indien de andere partij wordt ontbonden;

d. indien op de andere partij de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard.

e. indien de andere partij in strijd heeft gehandeld met (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

4.3. Indien de overeenkomst door opzegging of het verstrijken van de duur eindigt zullen partijen over en weer geen schadevergoeding aan elkaar verschuldigd worden.

5. Vergoeding

5.1. De (berekeningsmethode voor de) hoogte van de vergoeding voor de verspreiding van het promotiemateriaal zal in iedere afzonderlijke (digitale, schriftelijke of mondelinge) overeenkomst van opdracht worden vastgesteld.

5.2. Affiliprint registreert de verschuldigde vergoedingen in haar portal waarvoor de Publisher een account en gebruikersgegevens heeft.

5.3. De Publisher heeft het recht om op ieder gewenst moment het batige saldo bij Affiliprint in rekening te brengen, mits de vergoeding niet lager is dan € 50,- exclusief BTW. De Publisher zal via de portal op de website www.affiliprint.com een betalingsverzoek bij Affiliprint indienen. Dit recht van de Publisher vervalt echter twee jaar na het ontstaan van de aanspraak op de vergoeding.

5.4. Opgebouwd tegoed in credits door deelname aan, doch niet uitsluitend bartercampagnes, wordt niet in geld uitbetaald.

5.5. De vergoeding is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.6. Betaling van de vergoeding zal geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.7. Affiliprint heeft het recht de betaling van de vergoeding op te schorten indien de Publisher het promotiemateriaal niet, niet tijdig of niet correct heeft verspreid.

5.8. Affiliprint heeft het recht om de betaling van de vergoeding op te schorten totdat de Adverteerder de factuur van Affiliprint terzake de verspreiding van het promotiemateriaal heeft voldaan.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De aansprakelijkheid van Affiliprint, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot een bedrag van € 10.000,-.

6.2. De aansprakelijkheid van Affiliprint voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade, inkomstenderving, immateriële schade of gemiste besparingen, is te allen tijde uitgesloten.

6.3. Affiliprint is niet aansprakelijk voor de schade die de Publisher lijdt door het handelen van de Adverteerder die het promotiemateriaal wenst te verspreiden en/of het gebruik, het openbaar maken en het verspreiden van het promotiemateriaal.

7. Geheimhouding

Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot de inhoud van de tussen hen bestaande overeenkomst(en) en al hetgeen hen bekend is of wordt omtrent de bedrijfsvoering en/of relaties van de andere partij.

8. Relatiebeding

Het is Publisher gedurende een periode van twee jaar na het aangaan van een overeenkomst van opdracht verboden op enigerlei wijze, direct of indirect, zonder tussenkomst van Affiliprint, promotiemateriaal te verspreiden voor Adverteerders waarvoor de Publisher, na tussenkomst van Affiliprint, promotiemateriaal heeft verspreid.

9. Boetebeding

De Publisher is van rechtswege in gebreke indien hij in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van de artikel 8 handelt. In dat geval zal de Publisher aan Affiliprint voor iedere overtreding een boete van € 15.000,- per overtreding verbeuren alsmede een boete van € 1.500,- voor elke dag of dagdeel dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Affiliprint voortduurt, onverminderd het recht van Affiliprint om nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.

10. Slotbepalingen

10.1. Deze algemene voorwaarden alsmede de offertes van Affiliprint en overeenkomsten van opdracht tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

10.2. Geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met deze algemene voorwaarden alsmede de offertes van Affiliprint en overeenkomsten van opdracht tussen partijen zullen, indien tussen Affiliprint en de Publisher geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan een register mediator aangesloten bij NMI (hierna Mediator genoemd). De keuze voor de Mediator wordt in overleg tussen Affiliprint en de Publisher bepaald.

10.3. De kosten voor de Mediator worden betaald door de verliezende partij, tenzij van te voren anders overeen wordt gekomen.

10.4. Indien Affiliprint of de Publisher het niet eens in met de conclusie van de Mediator kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad, tenzij Affiliprint ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de rechtbank die bij gebreke van dit artikel bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

10.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal het nietige of vernietigde beding worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.