Standaard Verwerkersovereenkomst Adverteerders

NEDERLANDS

Standaard Verwerkersovereenkomst Adverteerders

Dit is een aanvullende Overeenkomst tussen Affiliprint B.V. en haar Adverteerders.
(versie 1.2 per 25-05-2018)

Overwegende dat:
• Adverteerder met Affiliprint een overeenkomst is aangegaan door het ondertekenen van
een contract.


Deze overeenkomst bevat bepalingen betreffende de verwerking van data, te kwalificeren als een Verwerkersovereenkomst als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze pagina is te allen tijde te raadplegen.

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Adverteerder en Affiliprint kan Affiliprint data van transacties bij de Adverteerder (hierna: Transactiedata) van Adverteerder opslaan en verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover Affiliprint Transactiedata verwerkt in opdracht van Adverteerder, Affiliprint aan te merken is als de Verwerker in de zin van de AVG en Adverteerder als de Verantwoordelijke. Affiliprint zal derhalve alleen Transactiedata verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met Adverteerder en in opdracht van Adverteerder. Adverteerder spant zich in zo min mogelijk persoonlijke data aan Affiliprint door te geven / bij Affiliprint op te slaan maar geeft in ieder geval gepseudonimiseerde Transactie ID’s en of een unieke coupon code mee. Deze doorgegeven Transactie ID’s en unieke coupon codes worden niet gedeeld met derden. Het doel de verwerking van Transactie ID’s is het identificeren en daarmee mogelijk maken van valideren van Transacties.
 2. Adverteerder beschermt zijn wachtwoorden en neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn eigen account evenals het gebruik door derden van zijn accounts. Adverteerder is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn Account, met uitzondering van de activiteiten van ondersteuningsmedewerkers van Affiliprint zoals in dit artikel genoemd. Adverteerder stelt Affiliprint onmiddellijk, nadat zulks aan Adverteerder bekend is geworden, in kennis van ongeoorloofd gebruik van het account van Adverteerder of enige andere inbreuk op de veiligheid waarvan Adverteerder op de hoogte is. De ondersteuningsmedewerkers van Affiliprint (of haar 100% dochterondernemingen) kunnen van tijd tot tijd met behulp van het wachtwoord van Adverteerder inloggen op de Service (wachtwoord is nooit inzichtelijk) om de Service te onderhouden of te verbeteren, inclusief om Adverteerder te helpen bij problemen of support.
 3. Adverteerder en Affiliprint garanderen dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoen ten aanzien van de data en in bijzonder persoonsgegevens.
 4. Adverteerder moet het gebruik van de diensten van Affiliprint en de wijze waarop het gegevens verzamelt, verwerkt en deelt bekend maken bij de Betrokkene. Dit kan worden gedaan door een prominente link weer te geven naar de pagina over het privacybeleid voor de diensten van Affiliprint.
 5. Adverteerder zal alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat een Bezoeker duidelijke en uitgebreide informatie krijgt over het opslaan en verwerken van data en het matching-proces in verband met de dienstverlening van Affiliprint, wanneer dergelijke activiteit plaatsvindt in verband met de Dienst en wanneer het geven van dergelijke informatie en het verkrijgen van een dergelijke toestemming bij wet vereist is. Een standaardtekst voor in haar privacystatement is beschikbaar via deze link.
 6. Adverteerder staat er jegens Affiliprint voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de data aan Affiliprint te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is Affiliprint als verwerker van de betreffende data in te schakelen. Adverteerder verleent Affiliprint het recht om zelf (sub)bewerker(s) in te schakelen, mits (sub)bewerker(s) voldoen aan de afspraken zoals zijn vastgelegd in deze Verwerkersovereenkomt.
 7. Adverteerder vrijwaart Affiliprint volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder de sub-bewerkers, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van data door Affiliprint en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Adverteerder.
 8. In het geval van een datalek waarbij data van Adverteerder is betrokken, verplicht Affiliprint zich dit binnen 24 uur bij Adverteerder te melden.
 9. In het geval van een datalek waarbij data van de Publisher is betrokken, verplicht Adverteerder zich dit binnen 24 uur bij Affiliprint te melden.
 10. Affiliprint verklaart dat data van Adverteerder alleen op servers binnen de EU worden opgeslagen of anders alleen in landen die een passend beschermingsniveau waarborgen.
 11. Zowel Affiliprint als Adverteerder spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Adverteerder en Affiliprint te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Alle betrokken partijen implementeren hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Adverteerder verklaart kennis te hebben genomen van de door Affiliprint genomen maatregelen en te hebben vastgesteld dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de data die worden verwerkt.
 12. Adverteerder en Affiliprint verklaren niet meer -eventueel naar personen herleidbare-data op te slaan dan noodzakelijk voor de dienstverlening (privacy by design) en deze data niet langer op te slaan dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn dienst en na beëindiging van de Overeenkomst te verwijderen, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.
 13. Zowel Affiliprint als Adverteerder is gehouden tot geheimhouding van alle data en informatie die zij als uitvloeisel van deze Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die data of informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel reeds algemeen bekend zijn.
 14. Affiliprint is te allen tijde gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst aan te passen. De Adverteerder zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Indien Adverteerder niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde Verwerkersovereenkomst bezwaar aantekent, wordt de Adverteerder geacht de gewijzigde Verwerkersovereenkomst te hebben aanvaard.
 15. Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen Adverteerder en Affiliprint. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst van rechtswege, behalve wanneer de aard van de verwerking en of de aard van de bepaling het voortduren van de specifieke bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst vergt.
 16. De leidende toezichthouder is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.